Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.

Více informací

Obchodní podmínky

GAMEMAT.EU

 Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti GAMEMAT s.r.o.,

IČO: 05066425, se sídlem Pod Bání 2146/8, 180 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257779 (dále jen „Prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na drese www.gamemat.eu (dále jen „Obchodní podmínky“).


 

 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“), prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese <www.gamemat.eu> (dále jen „Internetový obchod"). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Internetového obchodu a další související právní vztahy. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce. Kupní smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené kupní smlouvě.

 2. Další, zejména kontaktní, údaje o Prodávajícím jsou zveřejněny v Internetovém obchodě v sekci „Kontakty“.

 3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

  1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která s Prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu, nebo jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání.

  2. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží Prodávajícího umístěné v Internetovém obchodu nebo v Kupní smlouvě. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami.

 5. Prodávající může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Kupující dává souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Kupní smlouvy.

 

 1. Uzavření Kupní smlouvy, platební podmínky, přeprava a dodání

 1. V Internetovém obchodu je nabízeno zboží Prodávajícího, tj. zejména sběratelské předměty a příslušenství pro modeláře, a to včetně informace o ceně zboží, případně o dalších vlastnostech. Ceny zboží v Internetovém obchodě jsou při dodání v rámci Evropské unie uváděny včetně daně z přidané hodnoty. V případě dodání zboží mimo země Evropské unie jsou ceny zboží uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny uvedené dle předchozích vět jsou uvedeny včetně balného a manipulačních poplatků a jsou platné po dobu zobrazení v Internetovém obchodě. K ceně zboží je připočítáváno přepravné dle odstavce 2 tohoto článku. Nabídka prodeje zboží v Internetovém obchodě je pouze informativního charakteru a Kupující ohledně něho není povinen uzavřít Kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající si vyhrazuje právo uzavírat Kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 2. K ceně zboží je Prodávajícím připočítáváno přepravné, jehož výše je závislá na typu přepravy, který si Kupující zvolí.

 3. Přepravné zboží je účtováno dle tarifu zvolené přepravní společnosti.

 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.

 5. Pro objednání zboží zvolí Kupující konkrétní zboží nabízené v Internetovém obchodě a vyplní objednávkový formulář, tj. zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady Kupní ceny a doručení zboží (dále jen „Objednávka“). Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které tvoří Objednávku, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v Objednávce. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky), a to v závislosti na charakteru Objednávky.

 6. Prodávající může umožnit Kupujícímu vytvoření vlastního uživatelského účtu v Internetovém obchodě. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v Objednávce a/nebo v uživatelském účtu. Případné změny těchto údajů je Kupující povinen Prodávajícímu neprodleně sdělit. Přihlašovací údaje k uživatelskému účtu nesmí Kupující sdělit ani poskytnout třetí osobě, ani třetí osobě umožnit užívání svého uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet ani Internetový obchod nemusí být přístupný nepřetržitě a že uživatelský účet v případě jeho dlouhodobého nevyužívání nebo v případě porušení těchto Obchodních podmínek může být Prodávajícím zcela zrušen.

 7. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. K uzavření Kupní smlouvy nedojde v případě, že Prodávající do jednoho pracovního dne od přijetí Objednávky informuje Kupujícího o tom, že zboží označené v Objednávce již nemá na skladě.

 8. Cenu zboží z Kupní smlouvy společně s případnými náklady spojenými s dodáním zboží z Kupní smlouvy (dále společně jen jako „Kupní cena“) je Kupující povinen uhradit jedním z následujících způsobů:

 

  1. platební kartou nebo prostředky na účtu PayPal pomocí platební brány PayPal;

  2. bezhotovostním převodem na účet č. 2601006554/2010, vedený u Fio banka, a.s. (pro Objednávky z České republiky) (dále jen „Účet Prodávajícího“);

  3. bezhotovostním převodem na účet IBAN: CZ5320100000002901006556, BIC: FIOBCZPPXXX vedený u Fio banka, a.s. (pro Objednávky z Evropské Unie) (dále jen „Účet Prodávajícího“);

  4. bezhotovostním převodem na účet IBAN: CZ4120100000002201006563, BIC: FIOBCZPPXXX vedený u Fio banka, a.s. (pro Objednávky ze Spojených států amerických) (dále jen „Účet Prodávajícího“);

  5. bezhotovostním převodem na účet IBAN: CZ2520100000002801006559, BIC: FIOBCZPPXXX vedený u Fio banka, a.s. (pro Objednávky z Velké Británie) (dále jen „Účet Prodávajícího“);

  6. bezhotovostním převodem na účet IBAN: CZ3520100000002101006558, BIC: FIOBCZPPXXX vedený u Fio banka, a.s. (pro Objednávky z Polska) (dále jen „Účet Prodávajícího“).

 

 1. Kupní cenu je Kupující povinen Kupní cenu uhradit nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy, tím není dotčeno ustanovení čl. II. odst. 2. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uvést variabilní symbol platby, který mu je sdělen Prodávajícím v potvrzení objednávky. Závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn v okamžiku připsání Kupní ceny na Účet Prodávajícího. Ustanovení § 2119 Občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu Kupní ceny před odesláním zboží Kupujícímu, a to zejména v případě, že Kupující nepotvrdí Objednávku dle poslední věty ustanovení článku II. odst. 5. těchto Obchodních podmínek.

 3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží z Kupní smlouvy.

 4. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v Objednávce.

 5. Způsob dodání zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, volí Kupující z Prodávajícím nabízených možností. Kupující nese riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

 6. V případě, že Kupující odmítne převzít zboží, případně opakovaně nereaguje na výzvy k vyzvednutí zboží, v důsledku čehož bude zboží vráceno zpět Prodávajícímu, je Prodávající při případné další Objednávce Kupujícího oprávněn před odesláním zboží Kupujícímu požadovat náhradu nákladů na předchozí nepodařené doručení. V případě, že Kupující neuhradí náklady, které vznikly Prodávajícímu v důsledku předchozího nepodařeného doručení zboží, má Prodávající právo odmítnout uzavření Kupní smlouvy.

 7. Při převzetí zboží od přepravce, je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakékoliv závady ji neprodleně ohlásit přepravci. Kupující není povinen zboží od Přepravce převzít, pokud shledá porušení obalu zboží svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny náležitosti a na případnou pozdější reklamaci porušení obalu zásilky nebere Prodávající zřetel.

 8. Doba doručení zboží závisí na druhu a množství objednaného zboží a aktuálním vytížení Prodávajícího. Doba dodání zboží je uvedena u každého jednotlivého zboží umístěného na Internetovém obchodě. Kupující bere na vědomí, že uvedená doba dodání je pouze orientační.

 9. Žádný z uvedených termínů dodání nelze brát jako fixní termín ve smyslu § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán.


 

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Tento odstavec se použije pouze v případech, kdy je Kupující spotřebitelem ve smyslu článku I. 3. a. těchto Obchodních podmínek. Je-li Kupující spotřebitelem:

  1. Může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

  2. Je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

  3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující Prodávajícímu odeslat ve lhůtě podle písm. i tohoto odstavce. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od Kupní smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Kupující může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vzorového formuláře na odstoupení od smlouvy, jenž je přílohou těchto Obchodních podmínek. Jeho doručení Prodávající Kupujícímu potvrdí v textové podobě.

  4. Po odstoupení je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu obdržené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Hodnota zboží (s ohledem na jeho povahu a vlastnosti) které je Kupujícím zasíláno Prodávajícímu zpět, nesmí být snížena. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, a obsahovalo-li i pečeť originality či jiný ochranný prvek pak i s touto pečetí či prvkem.

  5. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající Kupní ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. S vrácením peněžních prostředků je Prodávající oprávněn počkat do doby, než mu Kupující vrátí zboží, nebo prokáže, že jej odeslal.

  6. Náklady na vrácení zboží nese Kupující a to i tehdy, nemůže-li být zboží vráceno obvyklou poštovní cestou.

  7. Je-li vrácené zboží poškozeno, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

  8. Kupující bere na vědomí, že právo odstoupit od Kupní smlouvy se dle ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku nevztahuje mimo jiné na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího.

  9. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

  10. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 2. Není-li Kupující spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit pouze za písemně zvlášť sjednaných podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím, nebo stanoví-li tak zákon.


 

 1. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 2. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 3. Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující požadovat vrácení Kupní ceny v plné výši.

 5. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 6. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 7. Prodávající odpovídá za vady vyskytnuvší se po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

 8. V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

  2. bezplatné odstranění vady opravou;

  3. přiměřenou slevu z Kupní ceny; nebo

  4. vrácení Kupní ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

 9. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Svou volbu může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Neučiní-li Kupující svou volbu včas, má práva jako u nepodstatného porušení Smlouvy.

 10. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 11. U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Kupní ceny.

 12. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z Kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od Smlouvy.

 13. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 14. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 15. Neoznámí-li Kupující vadu včas, pozbývá právo od Smlouvy odstoupit.

 16. Reklamaci může Kupující uplatnit u Prodávajícího na adresu jeho provozovny Pod Bání 2146/8, 180 00 Praha 8.

 17. V případě, že si Kupující po vyřízení reklamace zboží nevyzvedne nebo nezažádá o jeho zaslání do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno vyřízení reklamace, použije se článek II. odst. 14.


 

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Programové vybavení a další součásti tvořící Internetový obchod (včetně fotografií propagovaného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod. Přístup a užití Internetového obchodu ze strany Kupujícího v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.

 2. Kupující není oprávněn při používání Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor Prodávajícího ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších Kupujících, a který je v souladu s jeho určením.

 3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku užití Internetového obchodu v rozporu s jeho určením.

 6. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 8. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.


 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

 2. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.  

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se svými Zásadami ochrany soukromí dostupnými na adrese https://www.gamemat.eu/privacy-policy/.


 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím Internetového obchodu nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. V případě stížnosti je Kupující oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci.

 3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2019

 

V Praze dne 31.12.2018

 

 

 

Formulář pro

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

GAMEMAT s.r.o.

Pod Bání 2146/8, 180 00 Praha 8

sales@gamemat.eu

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi zboží

 

1) které jsem objednal dne:

 

2) a obdržel dne:

 

3) Číslo objednávky:

 

4) Specifikace zboží:

 

 

 

4)

Jméno a příjmení:

 

Ulice a číslo:

 

PSČ:

 

Město:

 

Kontakt:

 

 

 

5) Datum:

 

 

6) Podpis: 

 

card_giftcard
Taška zdarma!

Ke každé podložce taška zdarma!

store
Rychlé doručení

Sledování zásilek pomocí trackingu

schedule
Zákaznická podpora 24/7

Rádi pomůžeme!

attach_money
Podpora hráčů

Zvýhodněné balíčky pro herní kluby a turnaje